Polityka Prywatności

Szanowni Państwo, Szanowny Pacjencie,
Na podstawie art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), pragniemy poinformować iż:

1. Administratorem Twoich Danych Osobowych jest:
Synevo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Zamieniecka 80/401, 04-158 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000235526, NIP: 527-24-71-288, Regon: 140136840.

2. Inspektor Ochrony Danych.
Synevo Sp. z o.o. wyznaczyło Annę Dąbrowską-Kordzińską jako Inspektora Ochrony Danych z którym możesz kontaktować się:

 • drogą e-mail: iod@synevo.pl,
 • pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych,
  ul. Zamieniecka 80/401, 04-158 Warszawa

3. Kategorie danych osobowych, które przetwarzamy.
Kategorie danych, które przetwarzamy wynikają z obowiązujących nas przepisów prawa i wymagane są w celu wykonania badania diagnostycznego. Rodzaj gromadzonych danych osobowych zależy również od rodzaju badania diagnostycznego. Nie każde badanie wiąże się z obowiązkiem gromadzenia wszystkich danych wymienionych poniżej:

 • Dane osobowe: imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, PESEL, numer i seria dokumentu tożsamości w przypadku osoby nie posiadającej numeru PESEL, płeć, wiek, adres zamieszkania, imiona rodziców, cel badania.
 • Dane szczególnie chronione, dotyczące stanu zdrowia: rozpoznanie jednostki chorobowej, podawane leki, wyniki aktualnych i poprzednich badań diagnostycznych, istotna dokumentacja medyczna.
 • Dane genetyczne – w przypadku badań genetycznych.
  Możemy również otrzymać Twój numer telefonu i adres e-mail, dane te nie są nam niezbędne do wykonania badań, ale umożliwią nam kontakt z Tobą, gdy będzie to konieczne, a także udostępnienie Ci dokumentacji medycznej w ramach komunikacji elektronicznej oraz poprzez Serwis SynevoOnline. Źródłem tych danych może być podmiot wykonujących działalność leczniczą udzielający Ci świadczeń zdrowotnych.

4. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych.
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w zakresie prowadzenia działalności leczniczej, w tym także w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej, jest art. 9 ust. 2 lit. h RODO, w powiązaniu z przepisami prawa medycznego, w szczególności: ustawą z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.), ustawą z 06.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 849 z późn. zm. oraz z ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 849 z późn. Zm.). Podstawą przetwarzania danych w zakresie, jaki jest niezbędny dla ochrony żywotnych interesów pacjenta jest art. 6 ust. 1 lit. d RODO.
W zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń podatkowych podstawą są przepisy prawa podatkowego, w tym m.in. ustawy z dnia 29.09.1994 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 351).
W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną, Twoje dane mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
W zakresie naszego uzasadnionego interesu, jakim jest dochodzenie roszczeń, obrona przed roszczeniami, obsługa reklamacji, przekazanych zgłoszeń i opinii, telefonicznych wniosków, zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia, w szczególności poprzez monitoring wizyjny, przekazanie materiałów promujących produkty i usługi oraz w przypadku rejestrowania rozmów telefonicznych: umożliwienie kontaktu telefonicznego, podniesienie bezpieczeństwa, rzetelności i poziomu świadczonej obsługi klienta oraz ewentualna jednoznaczna ocena przebiegu rozmowy w sytuacjach spornych pomiędzy administratorem a osobą dzwoniącą, Twoje dane mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
W zakresie realizacji Twoich praw wynikających bezpośrednio z RODO, Twoje dane mogą być przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

5. Cel przetwarzania danych osobowych.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia przez Synevo Sp. z o.o. działalności leczniczej, w szczególności w celu świadczenia usług medycznych z zakresu laboratoryjnej diagnostyki medycznej oraz prowadzenia i udostępniania wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej. Twoje dane mogą być również przetwarzane na potrzeby prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń podatkowych, realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, a także w celu obrony praw i dochodzenia roszczeń.

Jeżeli kontaktujesz się z nami telefonicznie, rozmowy będą rejestrowane i przechowywane, a podane podczas rozmowy dane osobowe będą przetwarzane w celu podniesienia bezpieczeństwa, rzetelności i poziomu świadczonej obsługi klienta oraz ewentualnej oceny przebiegu rozmowy w sytuacjach spornych pomiędzy administratorem a osobą dzwoniącą.
Dane osobowe będą przetwarzane również w celu: zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, osób i mienia w szczególności poprzez monitoring wizyjny prowadzony przy użyciu urządzeń rejestrujących obraz na terenie naszych placówek, archiwizacji Twoich danych zgodnie z przepisami prawa, realizacji wniosków dotyczących Twoich praw wynikających z RODO, przekazania materiałów promujących produkty i usługi, obsługi przekazanych reklamacji, opinii i zgłoszeń, telefonicznej obsługi Twojego wniosku, kiedy dzwonisz do nas w celu sprawdzenia gotowości wyniku, weryfikacji danych na konie SynevoOnline, uzyskania pomocy przy logowaniu do konta SynevoOnline, jego usunięcia.

6. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji.
Synevo Sp. z o.o. nie będzie stosowała wobec Ciebie zautomatyzowanego podejmowania decyzji na podstawie profilowania.

7. Dostęp do Twoich danych.
Poza Synevo Sp. z o.o. dostęp do Twoich danych mają:

 • Podmioty, które przetwarzają dane na zlecenie Synevo Sp. z o.o.
 • Podmioty, których uprawnienia wynikają z obowiązujących przepisów prawa.
 • Uprawnione organy Państwowe, które zwrócą się do nas o udostępnienie Twoich danych osobowych.
 • Osoby, które zostały przez Ciebie upoważnione.

8. Okres przetwarzania danych osobowych w Synevo Sp. z o.o.
Mamy obowiązek przechowywania dokumentacji medycznej co do zasady przez co najmniej 20 lat, a dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przechowujemy przez 5 lat. Jeżeli dane przetwarzaliśmy w celu dochodzenia roszczeń, przechowujemy je do czasu przedawnienia tych roszczeń.
Zapisy z systemów rejestrowania rozmów telefonicznych przechowywane będą do 12 miesięcy od dnia nagrania, zapisy z systemów monitoringu wizyjnego – do 3 miesięcy od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagranie telefoniczne lub monitoringu wizyjnego stanowi dowód w postępowaniu pro-wadzonym na podstawie prawa termin przechowywania ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
Po upływie tego czasu dokumentacja w formie papierowej zostanie zniszczona, a dane w formie elektronicznej zostaną usunięte w sposób uniemożliwiający identyfikację Pacjenta.

9. Przekazywanie danych do państw trzecich.

Dane do państw trzecich wysyłamy wyłącznie na podstawie odrębnej zgody.

10. Prawa osób, których dane osobowe dotyczą.
Przysługują Ci następujące prawa wynikające z RODO:

 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
  danych.
 • Prawo do wycofania zgody (w dowolnym momencie bez negatywnych konsekwencji; nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem).
 • Prawo dostępu do Twoich danych osobowych.
 • Prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych.
 • Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 • Prawo żądania usunięcia danych osobowych.
 • Prawo do przenoszenia danych osobowych.

Jednak z uwagi na obowiązujące nas przepisy prawa nie wszystkie z żądań będziemy w stanie spełnić. W szczególności Synevo Sp. z o.o. jako podmiot leczniczy jest zobowiązana do przechowywania dokumentacji medycznej przez okres wynikający z przepisów prawa (ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta). Każde żądanie zostanie przez nas rozpatrzone indywidualnie.
Jeśli masz zastrzeżenia dotyczące przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych, żebyśmy mogli to naprawić. Przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – za pośrednictwem strony internetowej lub pod adresem: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

11. Podanie danych osobowych.
Korzystanie z usług Synevo Sp. z o.o. jest dobrowolne, jednak jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązania do prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i w związku z tym niepodanie danych osobowych uniemożliwi nam przyjęcie zlecenia na badania laboratoryjne.

Synevo Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do bieżącej aktualizacji informacji zawartych w niniejszym dokumencie. [Obowiązuje od 2018-05-25]